Asiasana: sabar

K
Kutirinding (Kutirr nding/kutirindingo)
N
Nderr