Asiasana: Peru

G
Guiro (calabazo/guayo/ralladera/rascador)